Literárně dramatický obor

HERECKO-POHYBOVÉ TECHNIKY, UMĚLĚCKÝ PŘEDNES

Náplní výuky je zvládnutí základů herecko - pohybové techniky s přihlédnutím k Dalcrosově škole dokonalého předstírání ( nejdříve precizní vypracování psychofyzického jednání jako schéma a teprve později uplatnění emocionálního prožitku ).

Alfou a omegou herecké práce je střídavé napětí a uvolnění, s čímž je žák od počátku seznamován.

Dalším předmětem poznání je přeměna dynamického stereotypu a poté pokus psychofyzickým jednáním napodobit dynamický stereotyp osoby jiného temperamentu.

Literárně dramatický obor, jak již z názvu vyplývá, zahrnuje i práci s textem jak s prózou tak i s poezií - žáci budou obeznámení i s disciplínou tzv. uměleckého přednesu. V rámci výuky budou nastudována také jednodušší dramatická díla či pásma, v případě hudebního nadání žáků lze herecký projev kombinovat se zpěvem např. v nastudování muzikálových písní.