Taneční obor

POHYBOVÁ TECHNIKA, KLASICKÉ, LIDOVÉ, SOUČASNÉ TANCE

Taneční obor základních uměleckých škol (dále jen TO ZUŠ) rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborechzájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO ZUŠ správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.

Výuka TO ZUŠ se člení na přípravné studium (do kterého mohou být přijímány i děti předškolního věku), I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé. Vyučovacími předměty na I. stupni jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe.Na II. stupni se vyučuje současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika. Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z těchto předmětů jako předmět hlavní. Taneční praxe je určena pro všechny žáky II. stupně a navazuje na vyučovací předměty. Dalšími doplňujícími předměty mohou být historický tanec, taneční pantomima a základy dějin tance. Studium pro dospělé obsahově navazuje na výuku II. stupně a dále ji rozvíjí.

Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Taneční průprava se vyučuje v 1. - 2. roč. I. stupně. Je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Ve 3. - 7. ročníku se vyučuje současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika. Výuka těchtoodborných předmětů je zaměřena k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka. Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Podle specializace učitele a zájmu žáků navazuje na jeden z hlavních předmětů.

Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev v některých z uvedených hlavních vyučovacích předmětů. Kromě toho žáci získávají základní poznatky z dějin tance.