Úplata za vzdělávání

OBOR
Kč / měsíc
Kč /pololetí
Přípravná hudební výchova (PHV)          260
1300
Hudební obor - 1 hodina
300
1500
Hudbení obor - 1,5 hodiny
350
1750
Hudební obor - 2 hodiny
400
2000
Zpěv sólový
300
500
Zpěv sborový - malý sbor
140
700
Zpěv sborový - velký sbor
220
1100
Přípravná výtvarná výchova
180
900
Výtvarný obor
270
1350
Výtvarný obor + rozšířená keramika
290
1450
Přípravná literárně dramatická výchova
150
750
Literárně dramatický obor
200
1000
Přípravná taneční výchova - 1 vyuč. hod.
100
500
Připravná taneční výchova
200
1000
Taneční obor
240
1200

Výše úplaty za vzdělávání v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale je ročním příspěvkem na provozní náklady školy (mzdové náklady jsou plně hrazeny státem).


Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně, podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele.

Úplata za vzdělávání je splatná za 1. pololetí školního roku do 30. července (plaťte, prosím, až v červenci), za 2. pololetí do 14. února.


Forma úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem na účet školy vedený u KB - č.účtu: 78-7915620277/0100

- složenkou.


Žáku, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenou úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o základním uměleckém vzdělávání ukončeno studium.


Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.