Úplata za vzdělávání

OBOR
Kč / měsíc
Kč /pololetí
Přípravná hudební výchova (PHV)          280
1400
Hudební obor - 1 hodina
320
1600
Hudební obor - 1,5 hodiny
370
1850
Hudební obor - 2 hodiny
420
2100
Zpěv sólový
320
1600
Zpěv sborový - malý sbor
160
800
Zpěv sborový - velký sbor
240
1200
Přípravná výtvarná výchova
200
1000
Výtvarný obor
290
1450
Výtvarný obor + rozšířená keramika
310
1550
Přípravná literárně dramatická výchova
170
850
Literárně dramatický obor
220
1100
Přípravná taneční výchova - 1 vyuč. hod.
120
600
Přípravná taneční výchova
220
1100
Taneční obor
260
1300

Úplata za vzdělávání není platbou ,,za výuku,, ale platbou na provozní výdaje školy se vzděláváním spojené.


Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně, podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele.

Úplata za vzdělávání je splatná za 1. pololetí školního roku do 15. července (plaťte, prosím, až v červenci), za 2. pololetí do 15. února.


Forma úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem na účet školy vedený u KB - č.účtu: 78-7915620277/0100

- složenkou.


Žáku, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenou úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o základním uměleckém vzdělávání ukončeno studium.


Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.