Úplata za vzdělávání

OBOR
Kč / měsíc
Kč /pololetí
Přípravná hudební výchova (PHV)          260
1300
Hudební obor - 1 hodina
300
1500
Hudební obor - 1,5 hodiny
350
1750
Hudební obor - 2 hodiny
400
2000
Zpěv sólový
300
500
Zpěv sborový - malý sbor
140
700
Zpěv sborový - velký sbor
220
1100
Přípravná výtvarná výchova
180
900
Výtvarný obor
270
1350
Výtvarný obor + rozšířená keramika
290
1450
Přípravná literárně dramatická výchova
150
750
Literárně dramatický obor
200
1000
Přípravná taneční výchova - 1 vyuč. hod.
100
500
Přípravná taneční výchova
200
1000
Taneční obor
240
1200

Úplata za vzdělávání není platbou ,,za výuku,, ale platbou na provozní výdaje školy se vzděláváním spojené.


Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně, podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele.

Úplata za vzdělávání je splatná za 1. pololetí školního roku do 14. července (plaťte, prosím, až v červenci), za 2. pololetí do 14. února.


Forma úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem na účet školy vedený u KB - č.účtu: 78-7915620277/0100

- složenkou.


Žáku, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenou úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o základním uměleckém vzdělávání ukončeno studium.


Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.