Klavír

Studium hry na klavír je rozděleno na tři stupně - dvouletou přípravnou hudební výchovu, sedmiletý I. stupeň a čtyřletý II. stupeň. V přípravné hudební výchově se hravým způsobem ověřují předpoklady a oprávněnost volby nástroje podle osobitých vloh a fyzických dispozic žáka. V I.a II. stupni se žáci učí zvládnout technické a výrazové prvky tak, aby jejich prostřednictvím byli schopni vyjádřit své hudební myšlenky, seznamují se s hodnotnou klavírní literaturou, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, v improvizaci, absolvují průpravu k souhře a upevňují svou paměť. Po I. stupni mohou nadaní žáci přejít na některou střední školu s hudebním zaměřením ( např. konzervatoř ), po II. stupni pak mohou žáci dále studovat na vysokých školách uměleckého směru, na pedagogických či filozofických fakultách a stát se tak hudebními profesionály. Ostatní žáci mají možnost uplatnit se jako hudební amatéři v různých souborech či jako doprovázeči jiných hudebních nástrojů.