Informace pro rodiče

Informace o výtvarném oboru ZUŠ základní informace pro rodiče žáků VO ZUŠ

1/ Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin, trvá po dobu 3 vyučovacích hodin, přípravná výtvarná výchova 2 vyučovací hodiny. Výuka je zahájena první týden v září (první školní den probíhá rozdělení do skupin a úprava rozvrhu) , školní rok končí ke 30. červnu. ZUŠ nemá výuku o prázdninách - více v organizaci školního roku na www.zusvm.cz 

2/ Žáci potřebují do výuky pracovní oblečení, přezůvky a tekuté lepidlo Herkules. Ostatní pomůcky jim budou poskytnuty ZUŠ. Žáci si mohou nosit svačinu a pití.

3/ Žáci přicházejí do školy 5 až 10 min. před začátkem vyučování. Odchází potichu, aby nenarušovali výuku v ostatních třídách, dbají na svoji bezpečnost.

4/ Učitel přebírá odpovědnost za žáka od jeho vstupu do třídy VO až do konce vyučování. Po skončení výuky přebírají odpovědnost rodiče.

5/ Každou absenci musí žák řádně doložit. Pokud potřebuje uvolnit dříve z výuky, předloží na začátku hodiny písemnou žádost svého zákonného zástupce. Nemá- li takové vyjádření, nesmí jej učitel z hodiny dříve uvolnit! Žák může být omluven také telefonicky, formou sms nebo zasláním omluvenky na e-mail nejlépe svému učiteli


stursova@zusvm.cz566 782 427
kudlackova@zusvm.cz
566 782 427
trojanova@zusvm.cz
566 782 426
sekretariat@zusvm.cz566 782 402


6/ Rodiče mohou čekat na žáky na chodbě před šatnou VO, nenarušují průběh vyučování. S pracemi žáků se mohou seznámit po ukončení vyučovací hodiny.

7/ S přidělenými pomůckami zachází žák šetrně a ohleduplně, dodržuje pořádek na svém místě, po práci místo uklidí a odevzdá řádně očištěné pracovní pomůcky.

8/ Před prací s ostrými předměty musí být žáci vyučujícím poučeni o jejich správném užití. Učitel vždy upozorní na konkrétní nebezpečí a zajistí soustavné sledování a pomoc. Každé sebemenší poranění nahlásí žák ihned vyučujícímu, který zajistí první pomoc v případě drobných poranění pomocí lékárničky, která je uložena v kabinetě VO, či v případě závažného poranění :
a/ zavolá lékařskou pomoc
b/ informuje vedení školy a zákonného zástupce žáka
c/ ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři
d/ spolu s vedením školy provede zápis do knihy úrazů

Informace o oboru ke stažení