Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Poříčí 808/7,
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 702 82 145

Vás jako subjekt osobních údajů informuje o shromažďování osobních údajů

Právní důvody a účely zpracování

Osobní údaje zpracováváme vždy na zákonném základě, přičemž naprostá většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených nám na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcích právních předpisů:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti školy v oblasti vzdělávání (za účelem zápisu ke vzdělávání, zajištění vzdělávání, přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání, základní umělecké vzdělávání) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;

V případech, kdy jednání směřuje k uzavření smlouvy s organizací, je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy (nákup zboží a dodávky služeb, darovací smlouvy, pronájmy prostor, výpůjčky atd.);

Osobní údaje lze zpracovávat rovněž pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů (např. v případě využití kamerového systému ve škole);

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno mimo uvedené zákonné důvody, podléhá souhlasu.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů je vymezen příslušným zvláštním právním předpisem, případně je stanoven v nezbytném rozsahu pro plnění našich smluvních povinností nebo pro splnění požadovaného účelu. Ke všem účelům jsou zpracovávány osobní údaje v nezbytném minimálním rozsahu.

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích i o bezpečnostních opatřeních, a výjimečně smluvním zpracovatelům, kteří garantují standardy ochrany dle Obecného nařízení).

K předávání osobních údajů dochází pouze za účelem dodržení obecně závazných právních předpisů (výhradně se jedná o subjekty stanovené zvláštním právním předpisem).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Data jsou uchovávána po nezbytně nutnou dobu danou spisovým a skartačním řádem.

Vaše práva jako subjektu údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva, k jejichž uplatnění se lze na organizaci obracet emailem, písemně nebo datovou schránkou. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů.

a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii vašich osobních údajů.

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné.

c) právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod zpracování.

d) právo na námitku proti zpracování nelze uplatnit u zpracování osobních údajů, které nám ukládá právní předpis, nebo jsou zpracovávány pro plnění smlouvy. Týká se zpracování osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu, nebo na základě souhlasu.


Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny (zejména technologické zabezpečení přístupovými hesly, zabezpečení dokumentů).

Kontakt

V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na adresu:

Základní umělecká škola Velké Meziříčí, Poříčí 808/7, 594 01 Velké Meziříčí

telefon: +420 566 782 400

e-mail : reditel@zusvm.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

označení pověřence: Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 594 01

kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon): mikroregion@atlas.cz, 566 782 013, JUDr.Diana Kutnerová


V případě, pokud učiníte podání, Vás můžeme požádat o to, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.


Žádost o odstranění osobních údajů

Žádost o omezení zpracování osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

Žádost o přenos osobních údajů

Žádost o přístup k osobním údajům


Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermissionsouhlas s cookiesukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-slidersslideshowdržení pozice aktuálního slide
 PHPSESSIDpoužívání webuudržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevicedetekce zařízenína základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowserdetekce prohlížečena základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptchaGoogle recaptchasběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a polohazjištění polohy uživateledle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.