M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í od 10.5. 2021.

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í


S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení ve všech krajích tak, že se omezuje:


provoz základních uměleckých škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole s výjimkou:


- individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),


- individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),


- na základní umělecké škole skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 3 žáků v jedné skupině,


- na základní umělecké škole konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech v počtu více než 3 žáků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 14.


bod 14. 
stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák s výjimkou dítěte do 6 let věku,“.


a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo


b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, nebo


c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV- 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo


d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;


účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání