Distanční výuka od 5.10.2020 - základní informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci, studenti.

Protože je od 5.10. 2020 pro základní umělecké školy v aktuálně postižených oblastech po dobu minimálně 14 dní z nařízení ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice kraje Vysočina nařízena distanční forma výuky, rád bych předem ujasnil několik témat týkajících se vzdělávání distančně na ZUŠ vyjmutím části obsahu Metodiky MŠMT vydané dne 23.9. 2020.

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné.

Nastat mohou následující situace:

  • žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije
  • zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací
  • zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací
  • zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.


Klíčová kompetence pro základní umělecké vzdělávání uvádí jako podstatný aspekt uměleckého vzdělávání samostatnost ("žák disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření"). Proto by komunikace učitele s žákem a zákonnými zástupci měla být v této době postavena především na zásadě "poskytnutí služby" a při vzájemné dálkové komunikaci nabídnout žákům, kteří o to projeví vlastní zájem, maximální podporu v domácím samostudiu.

Distanční způsob vzdělávání je příležitostí přenést odpovědnost a zájem na žáka.

Role učitele uměleckých oborů na ZUŠ je v distančním způsobu vzdělávání především podpůrná, "pomáhající" a neměla by zásadněji zatěžovat nastavený chod a režim rodiny.

Velmi rád bych tímto všechny rodiče požádal, aby se spojili s učiteli jejich dětí a společně ,,nastavili,, další studium ke spokojenosti všech třech stran (žáků, učitelů i rodičů), které povede nejen k jejich posunu ve vzdělání, ale vztahu k umění jako takovému. Věřím, že po zkušenostech získaných z distančního studia v 1.vlně Covid-19 půjde vše hladce a bez technických problémů.


Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí