Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Úplata za vzdělávání

Obor Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná hudební výchova (PHV) 260 1300
Hudební obor - 1 hodina 300 1500
                         1,5 hodiny 350 1750         
                         2 hodiny 400 2000
Zpěv sólový 300 1500
Zpěv sborový - malý sbor 140   700
                       - velký sbor 220 1100
Přípravná výtvarná výchova 180   900
Výtvarný obor 270 1350
Výtvarný obor + rozšířená keramika 290 1450
Přípravná literárně dramat.výchova 150   750
Literárně dramatický obor 200 1000
Přípravná taneční výchova - 1.vyuč.hod.

100

200

  500

1000

Taneční obor 240 1200

 

Výše úplaty za vzdělávání v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale je ročním příspěvkem na provozní náklady školy (mzdové náklady jsou plně hrazeny státem).

 

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně, podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele.

Úplata za vzdělávání je splatná za 1. pololetí školního roku do 30. července., za 2. pololetí do 14. února.

Forma úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem na účet školy vedený u KB -  č.účtu:

78-7915620277/0100

- složenkou.

 

Žáku, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenou úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o základním uměleckém vzdělávání ukončeno studium. 

 

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 

 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL