Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Poříčí 808/7, Velké Meziříčí, 594 01
tel.: 566 782 402, sekretariat@zusvm.cz

Úplata za vzdělávání

Obor Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná hudební výchova (PHV) 260 1300
Hudební obor - 1 hodina 300 1500
                         1,5 hodiny 350 1750         
                         2 hodiny 400 2000
Zpěv sólový 300 1500
Zpěv sborový - malý sbor 140   700
                       - velký sbor 220 1100
Přípravná výtvarná výchova 180   900
Výtvarný obor 270 1350
Výtvarný obor + rozšířená keramika 290 1450
Přípravná literárně dramat.výchova 150   750
Literárně dramatický obor 200 1000
Přípravná taneční výchova - 1.vyuč.hod.

100

200

  500

1000

Taneční obor 240 1200

 

Výše úplaty za vzdělávání v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale je ročním příspěvkem na provozní náklady školy (mzdové náklady jsou plně hrazeny státem).

 

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně, podklady k úhradě obdrží každý žák od svého učitele.

Úplata za vzdělávání je splatná za 1. pololetí školního roku do 30. července (plaťte, prosím, až v červenci), za 2. pololetí do 14. února.

Forma úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem na účet školy vedený u KB -  č.účtu:

78-7915620277/0100

- složenkou.

 

Žáku, který nebude mít v uvedené termíny zaplacenou úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o základním uměleckém vzdělávání ukončeno studium. 

 

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 

 


© 2013 ZUŠ Velké Meziříčí 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU | WEBMAIL